Regulamin

Regulamin aplikacji mobilnej Zahir Kebab

 • 1. Definicje
 1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 1. Konto — konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemieinformatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Aplikacji w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach
 • Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Restauracje Zahir Kebab— restauracje należące do sieci restauracji Zahir Kebab prowadzone przezUsługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Serwis WWW — serwis internetowy, dostępny pod adresem zahirkebab.pl
 • Aplikacja — aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „ZAHIR KEBAB”, dostępna donieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play;
 • Usługodawca — ZAHIR&ZAHID sp. z o.o. Sp. K.
 • Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym

Regulaminem;

 • Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Aplikacji zamówienie artykułów spożywczych, napojów, dań serwowanych przez Restauracje Zahir Kebab lub innych artykułów z menu wybranej Restauracji ZAHIR KEBAB, przeznaczone do spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika znajdującym się na obszarze dostaw realizowanych przez Restauracje ZAHIR KEBAB lub do odbioru w Restauracji ZAHIR KEBAB;
  • Obszar dostaw – Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw poszczególnych Restauracji ZAHIR KEBAB. Obszar dostaw wynosi 5 km w obrębie każdej restauracji.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji.
  1. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Aplikacji jest Usługodawca.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:
 1. informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji ZAHIR KEBAB;
 • umożliwienie wyszukiwania najbliższych Restauracji ZAHIR KEBAB za pomocą wirtualnej mapy Restauracji ZAHIR KEBAB;
  • umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
 • umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
  • umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
 • możliwość śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;
 • umożliwienie składania reklamacji;
  • dodatkowo dla użytkowników Aplikacji:
 1. możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;
 • możliwość otrzymywania od Usługodawcy powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji.
 • korzystanie z kuponów promocyjnych dostępnych czasowo w zakładce dotyczącej kuponów w Aplikacji.
 • Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). W odniesieniu do Aplikacji usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 Regulaminu, przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobrały i zainstalowały Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
 • Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Aplikacji.
 • W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
 1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW i Aplikacji;
 • informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
 • innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 4. Składanie Zamówień
 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw poszczególnych Restauracji ZAHIR KEBAB. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i Restauracji ZAHIR KEBAB, realizującej dostawę, dostępne są w Aplikacji na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez właściwą Restaurację ZAHIR KEBAB następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
  1. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Blue Media S.A.
 • Zamówienia mogą składać Użytkownicy posiadający Konto.
 • W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto, Użytkownik taki powinien kolejno:
 1. zalogować się do Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
 • wybrać typ Zamówienia w Aplikacji;
 • wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
 • wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje ZAHIR KEBAB z oferty w Aplikacji przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
 • dokonać wyboru metody płatności;
  • zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.
 • Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 • Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
  • Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy.
 • 5. Rejestracja i dostęp do Konta ZAHIR KEBAB
 1. Rejestracja Konta ZAHIR KEBAB dokonywana jest online. Rejestracja Konta przez Aplikację dokonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu i uruchomieniu (ekran „Dołącz do nas”)
 • Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 • W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 • Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
  • Konto umożliwia:
   • śledzenie online statusu Zamówienia;
 • składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta;
 • otrzymywanie powiadomień SMS o statusie Zamówienia;
  • przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
  • 5.     przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla maksimum trzech nabywców;
  • przeglądanie kuponów przyznawanych i realizowanych w ramach aktualnej oferty ZAHIR KEBAB oraz korzystanie z tych kuponów;
 • edytowanie danych dotyczących Użytkownika.
 • 6. Wymagania techniczne
 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa.
 • Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie Restauracji ZAHIR KEBAB) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp Aplikacji do informacji

o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

 • 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług
 1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.
 • Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail kontakt@zahirandzahid.pl lub listownie, na adres Usługodawcy, jak również poprzez odinstalowanie Aplikacji.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 • W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
 • Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.
 • W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 • Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi.
 • Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.
 • 8. Reklamacje dotyczące Zamówień
 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
  • za pomocą Aplikacji przez zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto ZAHIR KEBAB;
 • telefonicznie, na numer telefonu Restauracji ZAHIR KEBAB realizującej Zamówienie, przez wszystkich Użytkowników;
 • na piśmie, na adres Usługodawcy.
 • Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 • O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
  • 7.     Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 • Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 • 9. Reklamacje dotyczące Usług
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać:
  1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub
 • listownie, na adres Usługodawcy
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 • Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • 10. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ZAHIR&ZAHID sp. z o.o. Sp. K.
  1. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.
 • 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów
 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
 1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 • Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
 • 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem zahirkebab.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania

w zwykłym toku czynności.

 • Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 • Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
 1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
 • nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
 • nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.
 • 13. Zmiana Regulaminu
 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
 • wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
 • wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW lub Aplikacji;
 • zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
  • usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
 • przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
 • W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 • O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi  za pomocą Aplikacji (wymagany jest dostęp do sieci Internet).
 • Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego