REGULAMIN KONKURSU

„Zgarnij Rolaska”

§1 Postanowienia ogólne

1.Celem niniejszego Regulaminu jest szczegółowe uregulowanie zasad przeprowadzenia   konkursu „Zgarnij Rolaska” (dalej: „Konkurs”) organizowanego przez Organizatora  w okresie od 04.04.2024r. do 14.04.2024r  oraz zasad jego przebiegu i postępowania reklamacyjnego.

2. Organizatorem Konkursu jest ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, o numerze KRS: 0000682335, posiadającą NIP: 6222804989 oraz REGON: 367540781.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego facebook.com (dalej: Facebook) i instagram.com (dalej: Instagram).

4. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest terytorium Polski.

5. Organizator na terenie Polski prowadzi sieć lokali gastronomicznych pod nazwą: „Zahir Kebab”.

§2 Uczestnicy Konkursu

1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażające wolę uczestnictwa w niniejszym Konkursie, spełniające warunki niniejszego Regulaminu oraz posiadające konto na portalu społecznościowym „Instagram”.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być również osoby fizyczne nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że ukończyły 13 rok życia w chwili zgłoszenia się do Konkursu i uzyskały pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w Konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu), a także posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażają wolę uczestnictwa w niniejszym Konkursie i spełniają warunki niniejszego Regulaminu, oraz posiadają konto na portalu społecznościowym „Instagram”.

3.W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy, przy czym w Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

4.Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na publikację pracy i przeniesienie prawa autorskich o których mowa w §7.

5.W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy, współpracownicy Organizatora, a także osoby świadczące na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności na podstawie umowy zlecenia) jak również krewni i powinowaci tych osób. Ponadto, w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy podmiotów powiązanych z Organizatorem organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo, a także osoby świadczące usługi na rzecz takich podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych, a także krewni oraz powinowaci tych osób.

6.W celu przystąpienia do Konkursu zainteresowane osoby są zobowiązane do skomentowania publikacji w mediach społecznościowych posta na platformie społecznościowej Instagram.

7. Uczestnicy Konkursu, o których mowa w ust. 2 powyżej zobowiązani są dodatkowo do przesłania pisemnej zgody prawnych opiekunów na udział w Konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail Organizatora: marketing@zahirandzahid.pl

8.Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnicy Konkursu akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń, a ponadto, że Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora prawa autorskie na warunkach opisanych w §7 niniejszego Regulaminu.

8.Przystąpienie do Konkursu oznacza również poświadczenie o autorstwie Pracy Konkursowej.

9.Uczestnik Konkursu musi posiadać własne, rzeczywiste, osobiste konto w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.

10.Uczestnik Konkursu nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

11.Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

12.Decyzje w ust. 11 powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika Konkursu innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

§3 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest rozpromowanie i zwiększenie zainteresowania marką Zahir Kebab wśród potencjalnych klientów.  

§4 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 04.04.2024r. do 14.04.2024r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi na portalach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram) następnego dnia po zakończeniu Konkursu.

§5 Zasady Konkursu

 1. Zadanie Konkursowe polega na skomentowaniu przez Uczestników Konkursu komunikatu obrazkowego o charakterze humorystycznym powiązanym z przedmiotem działalności Organizatora (dalej: „Praca Konkursowa”).     
 2. Prace Konkursowe, które nie spełniają wymogów określonych w ustępie powyżej, a także pracę nadesłane po terminie określonym w §4 ust. 2 Regulaminu oraz naruszające prawa do własności intelektualnej osób trzecich pozostawia się bez rozpatrzenia. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że praca konkursowa narusza prawo do własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Organizatora, aby ten mógł wyciągnąć wobec naruszającego stosowne konsekwencje.
 4. Komisja powołana i złożona z przedstawicieli Organizatora oceniając prace konkursowe będzie brała pod uwagę przede wszystkim:
  • kreatywność;
  • zaangażowanie;
  • zgodność wykonania Pracy Konkursowej z powierzonym przez Organizatora zadaniem;  
  • oryginalność Pracy Konkursowej;
  • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań w Pracy Konkursowej.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Do zadań Komisji należy:
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
  • czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu przez Uczestników i podejmowanie czynności związanych z jego naruszeniem opisanych w niniejszym Regulaminie,
  • wyłonienie zwycięzcy Konkursu, zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  oraz zasadami  pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

7.Komisja sporządzi protokół z wynikami Konkursu.

8.Do konkursu nie będą dopuszczone Prace Konkursowe, których treść:

 •  narusza godność ludzką;
 • jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;
 • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej;
 • propaguje używki lub przemoc;
 • rani przekonania religijne;
 • może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora;
 • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego;
 • jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi;
 • przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy;
 • zagraża fizycznemu, psychicznemu lub społecznemu rozwojowi małoletnich;
 • zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu instagram.com.

§6 Nagrody

 1. Uczestnikom, których prace konkursowe zajmą miejsca I-III (dalej: Zwycięzca) zostaną przyznane nagrody (dalej: Nagroda) rzeczowe w postaci:

I Miejsce – voucher o wartości 40 zł na produkty znajdujące się w ofercie Zahir Kebab;

II Miejsce – voucher o wartości 30 zł na produkty znajdujące się w ofercie Zahir Kebab;

III Miejsce – voucher o wartości 20 zł na produkty znajdujące się w ofercie Zahir Kebab.

 1. Uczestnikowi Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody określonej w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.
 2. Zwycięzcy Konkursu w terminie do 24 godzin od publikacji informacji o wygranej są zobowiązani przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym „Instagram” następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym. Na podany adres Organizator wyśle nagrodę, koszty związane z wysyłką Nagrody w całości pokrywa Organizator.
 3. Wysyłka Nagrody nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia podania przez Zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 4. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Zwycięzcę, podania danych nieprawidłowych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Zwycięzcy Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Zwycięzcy na to miejsce.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Wartość jednorazowej nagrody nie przekracza kwoty 2 000,00 zł i w związku z tym nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

§7 Przeniesienie praw autorskich

1. Z chwilą przekazania Nagrody, Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zgłoszonego w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie, wytwarzanie, zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystanie Pracy Konkursowej i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych formach promocji;

2.Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; publikowanie w materiałach promocyjnych Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.).

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych i prawa do wizerunku.

4.Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie jego praw osobistych do Pracy Konkursowej, w tym pomijania oznaczania autorstwa pracy konkursowej i wyraża zgodę na jej anonimowe rozpowszechnianie. Zezwolenie to nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

§8 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest ZAHIR & ZAHID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Zwycięzców – także adres do korespondencji.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing@zahirandzahid.pl wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować na piśmie na adres: ZAHIR & ZAHID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-057) przy ul. Sienkiewicza 85/87, lok. 12,05; bądź drogą elektroniczną na adres: marketing@zahirandzahid.pl Przyjmowanie reklamacji następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
 3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs: „Zgarnij Rolaska”
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przekazana Uczestnikowi listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu z jednoczesnym poinformowaniem Uczestników o nowej jego treści.
 2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora, którego decyzja będzie ostateczna.
 3. Regulamin został sporządzony w języku polskim.

Życzymy Powodzenia ! 😊